• gosen
NEWS & ACTIVITY
ล้างขนให้สะอาดและทําให้แห้งได้อย่างไร
 
ล้างขนให้สะอาดและทําให้แห้งได้อย่างไร สวัสดีครับ คําถามคือคุณเคยคิดไหมว่า เราทําอย่างไรให้ขนขาวและสะอาด ผมจะแสดงให้คุณดู นี้คือเครื่องล้างขนที่นุ่มนวล เราพยายามล้างขนอย่างนุ่มนวลเพื่อไม่ให้ขนแตกหักเสียหาย ความลับนี้ก็คือ หนึ่ง ขนาดของบ่อน้ําที่ใช้ล้างขน สอง อุณหภูมิของน้ํา สาม ชนิดของน้ํายาที่นํามาใช้ล้างขน และสี่ ระยะเวลาในการล้างขน เราออกมาจากสถานที่ที่มีเสียงดังแล้ว เราทําการล้างขนกี่ครั้ง อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นจะล้างขนด้วยน้ําสะอาด และเราจะนําขนมาตากข้างนอกให้แห้งโดยใช้แสงอาทิตย์ และอากาศภายนอก